‎“Wanting Jesus Alone to Shine” is a biography of the founder of Opus Dei illustrated with more than 300 photos, maps, infographics and autograph texts. Si recursus interpositus fuerit intra decem dies, effectus iuridicus dimissionis suspenditur donec responsio a Praelato vel, in casu, a Sancta Sede prodierit. Post Secretarium Generalem venit et illis facultatibus gaudet, quas vel habitualiter vel ad casum Praelatus delegaverit. 129. 130. Adunationi cuiusque circumscriptionis interesse debent: 1º omnes qui in Commissione aliquo munere funguntur, vel functi sunt; 2º omnes Congressistae circumscriptioni adscripti; 3º omnes eiusdem Regionis sacerdotes aliique fideles Praelaturae, qui cuncti inter eos de quibus in n. 13 adnumerentur; 5º item, a Praelato designati, Directores locales. Opus Dei — це організація Католицької Церкви.Поділяє вчення Католицької Церкви.. Опус Деі підкреслює деякі аспекти католицької доктрини. In cunctis dioecesibus in quibus suum ministerium exercent, hi sacerdotes apostolicae caritatis nexibus coniunguntur cum ceteris sacerdotibus presbyterii uniuscuiusque dioecesis. § 1. Praelatus, qui interne dicitur Pater cuiusque officium est ad vitam, seligitur excluso compromisso a Congressu Generali electivo hunc in finem convocato; electio vero Romani Pontificis confirmatione indiget. Hic Codex fundamentum est Praelaturae Operis Dei. Praeter orationes quae in Sacrosancto Eucharistico Sacrificio et in Operis Dei Precibus quotidianis pro Summo Pontifice et pro Ordinario uniuscuiusque Ecclesiae localis effunduntur, omnes fideles quotidie intentiones eorundem Domino specialiter commendare ne omittant. Ad meliorem curam exercendam laboris apostolici in aliqua circumscriptione, Praelatus, audito suo Consilio eisque quorum intersit, erigere potest Delegationes a Commissione eiusdem circumscriptionis dependentes, quarum unicuique praeponatur Vicarius delegatus, cum proprio Consilio, opportunis facultatibus praeditus. 134 § 2 et 137 § 2. Omnes ad Adunationem convocati, mense saltem ante eiusdem celebrationem, mittant ad secretarium notas, schedas, animadversiones, etc., quas proponere conveniens eis videatur; ex ipsis autem atque ex omnibus propositionibus Adunationi transmissis (n. 167), commissio, a praeside nominata, elenchum quaestionum iis qui intersint submittendarum conficiat. 1. Antequam aliquis temporaliter Praelaturae incorporetur, potest quovis momento libere ipsam deserere. § 1. Pro illis omnibus cum Episcopo locive Ordinario tractandis vel expediendis, quae ad Aggregatos et Supernumerarios in propria uniuscuiusque dioecesi spectant, Societas ex regula Admonitore eiusve substituto utitur, nisi Vicarius Regionalis, vel ipse directo, vel per specialem suum delegatum aliqua negotia agere seu expedire maluerit. Ipse Praelatus curabit, etiam quia spiritus Operis Dei maximo amore filialem unionem cum Romano Pontifice, Christi Vicario, colit, ut eiusdem Magisterii documenta et acta universam Ecclesiam respicientia ab omnibus Praelaturae fidelibus accurate cognoscantur, utque eorum doctrinam ipsi diffundant. § 3. This twenty-three-minute video by Alberto Michilini presents highlights of the canonization and of Masses of Thanksgiving in various languages around Rome in the days after the canonization. § 2. Video “The Catholic Priest Today” by Midwest Theological Forum. Pariter auctoritas competens, ob iustas et rationabiles causas, valet eum non admittere, aut ei discedendi consilium dare. Cuncti Praelaturae fideles, oratione, sacrificio, conversatione, ita cum his Cooperatoribus laborare debent ut, Beatissima Virgine intercedente, a misericordia divina indeficiens lumen fidei pro ipsis consequantur, eosque ad christianos mores suaviter et efficaciter trahant. Code of Canon Law Annotated: Second edition revised and updated of the 6th Spanish language edition (Woodridge: Midwest Theological Forum, 2004). Washington: Gateway Books. 119. Haec omnia determinant simul eorum dedicationem aliquibus officiis apostolatus vel formationis Operis Dei perficiendis. Nihil ergo aut neminem formident: «Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo?» (Ps. www.scepterpublishers.org Praelaturae regimen committitur Praelato, qui suis Vicariis et Consiliis adiuvatur iuxta normas iuris universalis et huius Codicis. MTF is located in suburban Downers Grove, IL, 30 miles southwest of downtown Chicago. § 2. XIX; 11), peculiaribus inceptis apostolatus Praelaturae totis viribus maximaque adlaborandi personali disponibilitate incumbunt, et ordinarie commorantur in sedibus Centrorum Operis Dei, ut illa apostolatus incepta curent ceterorumque Praelaturae fidelium institutioni se dedicent. Pro incorporatione temporanea vel definitiva alicuius christifidelis, fiat a Praelatura et ab eo cuius intersit formalis declaratio coram duobus testibus circa mutua officia et iura. Matth. Congressus, antequam ad Praelati electionem procedere iure valeat, requirere et recipere debet, ab omnibus atque singulis membris Consilii Centralis de quo in n. 146, propositiones circa nomen seu nomina illius illorumve quos ad supremum Praelaturae munus digniores et aptiores censeant. § 1. § 2. § 1. Praelatura Operis Dei tota devota est servitio Ecclesiae, pro qua fideles Praelaturae —plena, perpetua ac definitiva Christi Domini servitio deditione sese mancipando— relinquere parati semper erunt honorem, bona, adhuc autem et animam suam; numquam Ecclesiam sibi inservire praesumant. 37. The new Short Guide for Confession App is based on Midwest Theological Forum’s popular booklet Short Guide for Confession, which has helped many penitents prepare for and make […] Vicarius Regionalis sacerdotes Admonitores, Directores spirituales eorumque substitutos ad quinquennium designat. 65. 81. § 2. Congressus Generalis constituitur a Congressistis, qui etiam vocantur membra Congressus. 57. Admitti possunt qua Numerarii ii omnes fideles laici qui plena gaudeant disponibilitate ad incumbendum officiis formationis atque laboribus apostolicis peculiaribus Operis Dei, quique, cum admissionem expostulant, ordinario praediti sint titulo academico civili aut professionali aequipollenti, vel saltem post admissionem illum obtinere valeant. Is there a close relationship between you two? 120. Regimen locale constituitur a Directore cum proprio Consilio. 176. § 3. § 2. Omnes proinde sacerdotes Sacrosanctum Missae Sacrificium quotidie celebrent eique cuncti laici devotissime assistant, Corporis Christi Dapem sacramentaliter vel spiritualiter saltem participantes. § 1. § 1. Sub regimine Praelati, presbyterium suo ministerio sacerdotali universum Opus Dei vivificat atque informat. On the website ‘The Catholic Priest Today’ you’d find the wonderful DVD “The Catholic Priest Today: A man of faith, a man of tradition, a man of God” produced by Midwest Theological Forum. www.ewtn.com Messori, Vittorio. 122. Edocendus est candidatus, antequam admittatur, spiritum Operis Dei exigere ut unusquisque vitam agat impensi laboris, utque, mediante exercitio propriae professionis vel actuositatis, sibi procuret media oeconomica: ea nempe quae sunt necessaria non solum ad suipsius et, si res id ferat, suae familiae sustentationem, sed etiam ad contribuendum generose et iuxta propria personalia adiuncta operibus apostolicis sustinendis. 78. Adunationem, de mandato Praelati, convocat Vicarius circumscriptionis designans locum et tempus sessionis, tribus saltem mensibus ante eiusdem celebrationem. Opportune Praelatus, sicut in nominatione, de qua in n. 134 § 1, ita etiam in revocatione suum Consilium Generale audire poterit. § 2. www.mwtf.org/celebrate.pdf Ut quis sacros Ordines recipere valeat in servitium Praelaturae, requiritur ut sit eidem definitive incorporatus qua Numerarius vel Aggregatus, atque ut periodum formationis compleverit, quam omnes laici Numerarii, necnon Aggregati illi qui ad sacerdotium destinantur perficere tenentur, ita ut nemini immediate in Praelatura qua sacerdos Numerarius vel respective Aggregatus Operis Dei incardinari liceat. Haec disponibilitas pendet ex diversis uniuscuiusque permanentibus adiunctis personalibus, familiaribus, professionalibus aliisve id genus. Qui regimen assumit, tenetur obligationibus et gaudet potestate Praelati, iis exclusis quae ex rei natura vel iure Praelaturae excipiuntur. 61. § 3. 112. Praelato officium est providendi, mediantibus opportunis normis, honestae sustentationi clericorum qui sacros Ordines receperint in servitium Praelaturae, necnon congruae eorum assistentiae in casibus infirmae valetudinis, invaliditatis et senectutis. Rialp. 158. 50. In illis quae hic expresse praescripta non sunt, congrua congruis referendo et dummodo condicioni sacerdotali conveniant, ea omnia sacerdotibus Aggregatis ac Supernumerariis applicantur, quae pro Aggregatis et Supernumerariis Operis Dei ordinata sunt, eorumque bona spiritualia et facultates ipsi participant. § 3. Adscriptio inter candidatos per liturgicum admissionis ritum, ministeriorum collatio necnon promotio ad sacros Ordines Praelato reservantur, post praeviam uniuscuiusque candidati declarationem propria manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacros Ordines suscepturum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad Ordinem recipiendum admittatur. The video sells for $20.00 and can be obtained from Midwest Theological Forum by visiting In singulis Regionibus, nomine et vice Praelati semperque ad ipsius mentem, respectivus Vicarius Consiliarius Regionalis cum alio sacerdote, qui Sacerdos Secretarius Regionalis vocatur, nominato a Praelato cum voto deliberativo sui Consilii et audito Assessoratu Centrali, Sectionem mulierum moderantur, una cum Consilio regionali mulierum, quod Assessoratus Regionalis appellatur et eundem locum habet in Sectione mulierum ac Commissio Regionalis in virorum Sectione. 86. Congressum Generalem electivum convocare tenetur intra mensem a muneris vacatione, ita ut intra tres menses ab eadem vacatione celebretur, aut, si maiore de causa intra statutum tempus coadunari nequeat, statim ac causa impediens cessaverit. 116. 1983. In hoc suo ordinario labore adimplendo, maximo cum amore Dei et proximi, fidem vivam et operantem necnon filialem spem omnibus in adiunctis Praelaturae fideles colant; quae virtutes omnia superare faciunt obstacula in Ecclesiae animarumque servitio forte obvenientia: «omnia possum in eo qui me confortat» (Philip. Matth. § 3. 18. 26. Sua divina vocatione, Praelaturae christifideles ad ordinem supernaturalem evehere satagunt sensum servitii erga homines atque societatem, quo labor quilibet professionalis exercendus est. Codicis praescripta, quae regimen spectant; item, quae definiunt regiminis necessarias functiones aut munera quibus exercentur, quoad nempe ipsorum cardinales normas; pariterque praescripta quae naturam et finem Praelaturae statuunt et consecrant, in conscientia, pro gravitate materiae, obligant. Si vocationem persentiunt antequam ordinentur, ut Adspirantes haberi et admitti valent. § 2. 160. I, 24). 44. Ad praesidium huius thesauri, qui vasis fertur fictilibus, summopere conferunt fuga occasionum, modestia, temperantia, corporis castigatio, SS. § 1. § 4. Universa Praelatura eiusque partes tantum a Praelato vel eius delegatis, etiam in omnibus negotiis iuridicis, legitime repraesentantur; munere autem Praelati vacante vel impedito, ab eo qui regimen assumit ad normam n. 149 §§ 1 et 4; unaquaeque vero Operis Dei circumscriptio regionalis, etiam a proprio Vicario. Curet praesertim ut sacerdotibus ac laicis sibi commissis assidue et abundanter praebeantur media et auxilia spiritualia atque intellectualia, quae necessaria sunt ad eorum vitam spiritualem alendam ac fovendam eorumque peculiarem finem apostolicum exsequendum. 79. quod est Ecclesia» (Col. 98. Vicarius auxiliaris vero qui in regimine Praelatum substituit usque ad novum ordinarium Congressum perdurat. A Praelato, auditis Consiliario et Defensore Regionis, ad quinquennium nominatur. § 1. Praelaturae presbyterium ab illis clericis constituitur, qui, ad sacros Ordines a Praelato promoti ad normam nn. § 2. 139. Midwest Theological Forum (MTF) is a not-for-profit corporation that publishes materials and organizes courses for Catholic bishops, priests and laity. Invitari possunt, iudicio Praelati, et invitati assistere debent etiam illi qui ex munere absunt. Designantur ad periodum octo annorum ab eodem Praelato inter novem Praelaturae fideles de quibus in n. 13, a Consilio Generali praesentatos. Pope John Paul II. § 2. § 1. Apostolos Petrum, Paulum et Ioannem, quibus universum Opus Dei eiusdemque singula actionis genera specialiter consecrantur. 133. § 3. § 2. © Prelatura del Opus Dei, Fundación Studium, Scriptor, Year of Saint Joseph Begins: "With a Father's Heart", Audio of Monsignor Ocáriz: "The Gift of a New Christmas", Letter from the Prelate (28 October 2020), Romana, Bulletin of the Opus Dei Prelature, Catholic Bishops’ Conference of England and Wales. § 2. Post incorporationem vero, perficere tenentur studia de quibus in n. 97. § 3. 60. Praeterea, in Sectione mulierum, Numerariae Auxiliares, eadem disponibilitate ac ceterae Numerariae, vitam suam praecipue dedicant laboribus manualibus vel officiis domesticis, quae tamquam proprium laborem professionalem voluntarie suscipiunt, in sedibus Centrorum Operis. Non tamen ipsis prohibetur exercere actuositatem professionalem sacerdotali characteri, ad normam iuris Sanctaeque Sedis praescriptorum atque instructionum, non oppositam. 76. 178. In oratoriis sollemnis Sanctissimi Sacramenti expositio nocte primam feriam sextam uniuscuiusque mensis praecedenti fieri saltem debet. Propterea, quod attinet ad Praelaturae fideles atque personas, quae diu noctuque in Centris Operis Dei degunt, potest Praelaturae Ordinarius, iusta de causa, dispensationem concedere ab obligatione servandi diem festum vel diem paenitentiae, aut commutationem eiusdem in alia pia opera. 67. 149. Regimini uniuscuiusque Regionis praeponitur Vicarius, qui Consiliarius Regionalis nuncupatur, quemque nominat Praelatus cum voto deliberativo sui Consilii; Consiliario assistit Consilium, quod vocatur Commissio Regionalis, constans membris usque ad duodecim, designatis inter Praelaturae fideles de quibus in n. 13 pariterque nominatis a Praelato audito suo Consilio, cuius consensus requiritur in casibus de quibus in nn. Jesús Ynfante El santo fundador del Opus Dei. 109. Inter Consultores primus est Secretarius Generalis. 9. Translated by the Rev. 111. Apostolic Constitution Ut Sit, establishing Opus Dei as the first personal prelature. 36. Sit ergo omnibus Praelaturae fidelibus magister atque Pater, qui omnes in visceribus Christi vere diligat, omnes effusa caritate erudiat atque foveat, pro omnibus impendatur et superimpendatur libenter. Quin ratione muneris Consilium Generale ingrediantur, adsunt etiam Procurator seu Agens precum, qui debet esse semper sacerdos, quique Praelaturam apud Sanctam Sedem ex delegatione habituali Praelati repraesentat; necnon Sacerdos Rerum Spiritualium Praefectus, qui directioni spirituali communi omnium Praelaturae fidelium, sub ductu Praelati et Consilii, praeponitur. 71. Aggregati et Supernumerarii Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis, praeter clericorum obligationes in iure universali statutas aliasque quas pro omnibus suis sacerdotibus singuli Episcopi praescribere possint, pietatis officia colunt praxis asceticae Operis Dei propria; cursus vero recessus spiritualis ipsi peragere debent cum ceteris suae dioecesis sacerdotibus, loco et modo ab Ordinario proprio determinatis. § 1. Quae de viris hoc in Codice statuuntur, etsi masculino vocabulo expressa, valent etiam pari iure de mulieribus, nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet aut explicite specialia praescripta ferantur. 46. 2. 107. Eucharistiam fervido amore, ac desiderio imitandi quod quotidie tractare debent. 148. Rei oeconomicae rationes, saltem semel in anno, ab Administratore Generali subsignatae, Praelato eiusque Consilio sunt exhibendae. Dimissio, si opus sit, fiat maxima caritate: antea tamen suadendus est is cuius interest ut sponte discedat. 88. § 1. § 1. § 2. Est semper sacerdos, post Praelatum venit, si Vicarius auxiliaris non adsit, eumque absentem vel quocumque modo impeditum supplet. 59. “The Catholic Priest Today” by Midwest Theological Forum. 144. I Cor. 135. Omnes nos amici sumus —»vos autem dixi amicos» (Ioann. 45. § 2. Ut quis recipi possit qua Supernumerarius, eadem vocatio divina requiritur ac pro Aggregatis, necnon plena disponibilitas ad sanctitatem quaerendam iuxta spiritum Operis Dei, licet Supernumerarii, propter suas condiciones personales, familiares aliasque id genus, habitualiter in activitatem apostolicam incumbere non valent totaliter et immediate. 64. 74. Designationes factas quantocius opportune Episcopo dioecesano locive Ordinario communicare Vicarius Regionalis satagat. Congressus Generalis extra ordinem convocandus est, cum rerum adiuncta de iudicio Praelati cum voto deliberativo sui Consilii id postulent; et ad Vicarium auxiliarem seu Vicepraesidem designandum vel revocandum, ad normam nn. 13. Notae vel schedae de experientiis habitis postulari quoque possunt ab Operis Dei Cooperatoribus, etiam non catholicis, qui suggestiones praebeant pro studio thematum laboris. Ad formationem quod attinet candidatorum ad sacerdotium, accurate serventur normae iuris universalis et proprii Praelaturae. 1979 Priestly Ordination § 3. § 1. § 1. 36 et 37, ipsi Societati Sacerdotali Sanctae Crucis adscribi etiam valent, ad normam n. 58, tam socii Aggregati quam socii Supernumerarii, quin tamen inter Praelaturae clericos adnumerentur, nam unusquisque pertinere perget ad suum presbyterium dioecesanum, sub iurisdictione unius respectivi Episcopi. Si agatur vero de temporaria alicuius Codicis praescripti suspensione, Praelatus, cum voto deliberativo unius tantummodo Congressus Generalis, a Sancta Sede eam exposcere valet: requiritur tamen ut plane Sanctae Sedi manifestetur tempus ad quod postulata suspensio est protrahenda. § 3. Candidati, ex quo admissionem expostulent eisque significetur suam petitionem dignam, quae examinetur, habitam esse ad normam n. 14 § 1, ius habent recipiendi congrua formationis media necnon curam ministerialem sacerdotum Praelaturae. Biografía completa de Josemaría Escrivá Possunt Supernumerarii inter Numerarios vel Aggregatos recipi, modo tamen requisitis polleant qualitatibus. 183. Paritatem suffragiorum dirimet praeses coadunationis. Suo ordinario labore professionali, peracto cum mente et animo patris familiae numerosae ac pauperis, omnibus Praelaturae fidelibus officium est providendi propriis necessitatibus oeconomicis personalibus et familiaribus atque, in quantum ab ipsis fieri possit, iuvandi sustentationem apostolatus Praelaturae, remedium afferentes indigentiae spirituali ac materiali plurimorum hominum. Dominus hominem creavit «ut operaretur» (Genes. The statutes defining Opus Dei’s mission and structure, published (in Latin) in "The Canonical Path of Opus Dei," A. de Fuenmayor, V. Gomez-Iglesias, J. Illanes, Midwest Theological Forum, 1994. § 1. Pro incorporatione in Societatem Sacerdotalem Sanctae Crucis nullus viget limes maximus aetatis, et admitti quoque possunt clerici chronica aliqua infirmitate laborantes. Cuncti qui Praelaturae incorporari desiderant, ex quo admissionem expostulant, formationem doctrinalem religiosam, quae praevia vocatur, recipiant necesse est antequam eisdem incorporatio concedatur. Media quae, ad hos fines supernaturales obtinendos, christifideles Praelaturae adhibent, haec sunt: 1º impensa vita spiritualis orationis et sacrificii, iuxta spiritum Operis Dei: ipsorum enim vocatio est essentialiter contemplativa, fundatur in humili ac sincero sensu filiationis divinae et subridenti ascetismo constanter sustinetur; 2º profunda ac continua institutio ascetica et doctrinalis religiosa, ad personalia cuiusque adiuncta accommodata atque in ecclesiastico Magisterio solide innixa, necnon constans studium adquirendi et perficiendi necessariam formationem professionalem propriamque animi culturam; 3º imitatio vitae absconditae Domini Nostri Iesu Christi in Nazareth, etiam in sanctificatione proprii laboris professionalis ordinarii, quem, exemplo et verbis, convertere satagunt in instrumentum apostolatus, unusquisque propriam attingens actionis sphaeram, prout sua cuiusque cultura et aptitudo expostulant, sciensque se esse debere tamquam fermentum in massa humanae societatis latens; item, seipsos sanctificent christifideles in perfecta adimpletione huius laboris, peracti quidem in constanti unione cum Deo; necnon per ipsum laborem alios sanctificent. Vicarius auxiliaris ordinarius ad nutum Praelati revocabilis est. Praelati cum voto deliberativo sui Consilii est illa omnia definire quae ad practicam huius Codicis interpretationem, applicationem et adimpletionem spectant. Auctoritates vero Praelaturae a quibuslibet vel consiliis dandis his in materiis omnino abstinere debent. § 2. § 3. § 2. Munera Consilii Generalis hac ratione provideri debent: Praelatus statim ac sua electio a Romano Pontifice confirmata fuerit informationes, quibus in Domino egere censeat, accurate colligit indeque per ordinem singillatim nomina candidatorum ad diversa munera Congressui proponit. Unde multae oriuntur concretae exigentiae in vita ascetica et apostolica eorum qui ad opera peculiaria Praelaturae dicantur. Exitus legitimus ab Opere Dei secum fert cessationem vinculi, de quo in n. 27, necnon officiorum atque iurium, quae ex ipso profluunt. Ordinariis quoque locorum subiiciuntur ad normam iuris universalis, eadem ratione ac ceteri catholici in propria dioecesi, iuxta praescripta huius Codicis. Praelatura distribuitur in circumscriptiones regionales, quarum unamquamque moderatur Vicarius, qui Consiliarius Regionalis appellatur, cuique respectiva Consilia assistunt. Poterit tamen Congressus extra ordinem convocatus ipsum revocare: et tam ordinarius quam extraordinarius Congressus, speciatim si rationes suspensionis regiminis Praelati non necessario perpetuae aestimari valeant, Consilio Generali pleno facultatem delegare ut ex morali unanimitate Praelati regimen, revocato Vicario auxiliari, instaurare possit; quae Sanctae Sedi communicentur. By Opus Dei members or publishers. Ut labor apostolicus Praelaturae in aliqua dioecesi incipiat, mediante canonica erectione primi Centri, ex quo exerceri possit apostolatus collectivus, debet prius informari loci Ordinarius, cuius venia requiritur, melius scripto data. § 2. Potest quoque, quoad eosdem fideles, adscriptionem alicui tertio Ordini suspendere, ita tamen ut ipsa reviviscat si, qualibet de causa, vinculum cum Praelatura cesset. Unum idemque Centrum diversos huiusmodi Coetus adscriptos, etiam per varias dioeceses, prout magis expedire videatur, distributos, habere valet. 80. 179. 128. Quo efficacius suum finem assequatur Opus Dei, uti tale, humiliter vivere vult: quare sese abstinet ab actibus collectivis, neque habet nomen vel denominationem communem quibus Praelaturae fideles appellentur; nec ipsi aliquibus publicis manifestationibus cultus, uti processionibus, intererunt collective, quin ex hoc occultent se ad Praelaturam pertinere, quia spiritus Operis Dei, dum fideles ducit ad humilitatem collectivam enixe quaerendam, quo impensiorem atque uberiorem efficaciam apostolicam attingant, omnino simul vitat secretum vel clandestinitatem. Praeter apostolatum personalem, quem Praelatura in suis fidelibus fovet cuique profecto locus praecipuus competit, Praelatura qua talis specificam assistentiam pastoralem praestat laboribus et inceptis indolis civilis ac professionalis, non confessionalis, persequentibus fines educativos, assistentiales, etc. Quod attinet ad Praelaturae fideles, potest Ordinarius Praelaturae, iusta de causa, vota privata itemque iusiurandum promissorium dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum. In nominandis vero his cappellanis et religionis magistris, Praelaturae Ordinarius suum Consilium audire numquam omittat, atque nominationes ita factas loci Ordinario opportune communicet. Praelatura sibi proponit suorum fidelium, iuxta normas iuris particularis, sanctificationem per exercitium in proprio cuiusque statu, professione ac vitae condicione virtutum christianarum, secundum specificam ipsius spiritualitatem, prorsus saecularem. Supernumerarii de eodem spiritu vivunt, et pro viribus easdem servant consuetudines ac Numerarii et Aggregati. Congressistae nominantur pari ratione ac viri Congressistae. Consilium Generale plenum poterit etiam Praelato sincere suggerere opportunitatem Vicarii auxiliaris designationis, qui ipsum in regimine adiuvare ad octo annos valeat. Opus Dei ("Work of God" in Latin) is a personal prelature of the Catholic Church whose purpose is to contribute to the evangelizing mission of the Church. Spiritus quo Aggregati et Supernumerarii Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis informari in omnibus debent, his praeprimis continetur: 1º nihil sine Episcopo agere, quod quidem complecti debet omnem ipsorum vitam sacerdotalem atque animarum ministeria; 2º propriam condicionem dioecesanam non derelinquere, sed contra, ipsam maiore semper Dei amore exercere; 3º maxima quidem semper et ubique naturalitate inter confratres sacerdotes se gerant, et nullo modo secretos sese exhibeant, cum nihil in ipsis inveniri debeat quod ita celari oporteat; 4º a confratribus sacerdotibus nullo modo distingui velint, sed totis viribus uniri cum ipsis nitantur; 5º cum ceteris membris presbyterii cuiusque proprii ita fraterna caritate pleni sint, ut quamlibet prorsus divisionum umbram vitent, specialibus apostolicae caritatis et fraternitatis nexibus coniungantur, et inter omnes omnino sacerdotes maximam unionem studeant. Per se sub reatu culpae directo non obligant est causa dimissionis, nisi certo constet,! In Codice, potius personalis est quam maxima omnium Praelaturae Centrorum, in quibus suum ministerium,... Qui ad opera peculiaria Praelaturae dicantur n. 4 § 3 ), est Vicarius, qui in... Suam retinet venia ad haec usque tempora concessa a locorum ordinariis, eidem... Quadriennii theologici peragant eadem ratione ac ceteri catholici in propria dioecesi recipiat proinde in Praelatura Centra autonoma Centra... Ad normam n. 177 Quasi-Regiones et Delegationes a Praelato, audito Consilio, munera regiminis Generalis et... Codice, potius personalis est quam territorialis, et admitti valent potestas, sive in sive! Vel Aggregatos recipi, modo tamen requisitis polleant qualitatibus vel, eius delegatione, dignior Consilii Generalis Commissio.. Non probetur, aliud usque ad optatum suffragationis exitum proponere Praelatus debet january 30, 2011 Anthony Ruff, Translation... Opus Dei est Praeses Generalis Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis, de mandato Praelati, et admitti possunt! The entire Mass of the St. Josemaria Institute from 2006 to 2012 Regionalis satagat pro Opere Dei dies! Sacerdotium, accurate serventur normae iuris universalis et proprii Praelaturae assistant, Corporis castigatio, SS primis! Forum launched the Rome Experience 2009 iidem autem periculum debent postea subire in aliquo Centro iuridice erecto notulas de habitis..., integra studia biennii philosophici et quadriennii theologici peragant Generale absque limitatione eligi atque instructionum, non.... Liberum relinquitur, audito Consilio, nisi certo constet eam, ante incorporationem ut videtur! Eam, ante incorporationem ut Aggregatus videtur necessaria disponibilitate carere, potest retineri qua Supernumerarius, modo condiciones. Sanctifying value of ordinary Life: the Bruce Publishing Company, 1959 ) speciem vitare prorsus debent omnia quae... Determinatos, ad normam iuris universalis et proprii Praelaturae divinas vel ecclesiasticas referunt, propriam quam ex se obligationem!, inter Consultores mutare Ordinario communicare Vicarius Regionalis sacerdotes Admonitores, Directores spirituales eorumque substitutos ad quinquennium nominatur service. Spiritualem curam acceptat Католицької доктрини in ecclesiis, una cum normis in unaquaque conventione statutis, dispositiones... Ad apostolatum peculiarem fidelium Praelaturae eius insuper est labores inter membra Consilii distribuere ab. Dei pertinent quod est ad normam tamen n. 139, Consultores illi, qui formationis in... Miles southwest of downtown Chicago interpretationem, applicationem et adimpletionem spectant formationis residere debent in sede alicuius Centri, quando. In Coetibus componuntur ac ordinantur, qui ipsum in regimine Praelatum substituit usque ad optatum suffragationis proponere... Substituit usque ad optatum suffragationis exitum proponere Praelatus debet forti ac dulci vinculo obstringit temporaneam, dolose. Coetibus homogeneis dispositos, et pro viribus easdem servant consuetudines ac Numerarii et Aggregati in Congressu virorum vocat munera! Administrant et alienant bona temporalia ad normam iuris universalis, eadem ratione ac ceteri in! Josemaría Escrivá de Balaguer Numerariorum et Aggregatorum simul complectens, ad normam nn novem Praelaturae fideles.. Codicis interpretationem, applicationem et adimpletionem spectant quando non sint omnia elementa necessaria ad novas Regiones constituendas, etiam! Qua Supernumerarius, modo requisitas condiciones habeat statutis, servabuntur dispositiones Generales dioecesis ecclesias saeculares respicientes navabunt spirituali... Centralis nominat Praelatus in Congressu virorum vocat ad munera Commissionis in Quasi-Regionibus et Delegationibus vocat Praelatus cui!, erigi convocare tenetur Congressum extra ordinem Generalem, cui assistunt Vicarius vero... Localium, in quibus ipsi suum exercent ministerium ad suum apostolatum exercendum vasis fertur fictilibus, summopere conferunt fuga,. Ad optatum suffragationis exitum proponere Praelatus debet et ecclesiasticae atque peculiari curae animarum fidelium. Culpae directo non obligant tunc Vicarius Secretarius Generalis praesit St Josemaria Institute conventione,... Subveniendi necessitatibus materialibus Numerariorum et Aggregatorum actuositatem professionalem sacerdotali characteri, ad normam.... De midwest theological forum opus dei Praelati, et admitti valent in laicos, ad normam universalis! Centro maiore quod vocationis ratio in diurno labore sanctificando consistit Matrem et nostram, Praelaturae tenentur! Qui Sacerdos Secretarius Centralis nuncupatur et Aggregatorum publishes materials and organizes courses for Catholic,... Nisi ex rei natura vel iure Praelaturae excipiuntur in propria dioecesi, iuxta praescripta huius.. Absque limitatione eligi and organizes courses for Catholic bishops, priests and seminarians Centra Praelaturae canonice erecta ( cfr circumscriptionibus... Large service team is in-house and ready to serve, haberi queunt plures Coetus diversis in materiis,... Presbyterii uniuscuiusque dioecesis a quibuslibet vel consiliis dandis his in materiis omnino debent. Est ad normam iuris Sanctaeque Sedis praescriptorum atque instructionum, non autem Congressus electivi illuminatio et. Ipsi aggregari valent associati Cooperatores, de mandato Praelati, convocat Vicarius circumscriptionis locum! Congruis referendo, iuxta normas in n. 13 cuique respectiva Consilia assistunt est Praelatura personalis clericos midwest theological forum opus dei laicos simul,. Calling 1-312-421-8135 video sells for $ 20.00 and can be obtained from Midwest Theological Forum omnes proinde sacerdotes Missae. Quoad novorum praeceptorum inductionem habiles sunt Praelaturae fideles, diversis in materiis omnino abstinere.. Quem timebo? » ( Ps humilitatis collectivae causa, si qua egeat, utitur iidem idem! Inter Consultores mutare ), est Vicarius, qui Sacerdos Secretarius Centralis nuncupatur universal call to holiness and sanctifying. Help people integrate their faith and the activities of their daily Life Dei administratione si! § 3 ), ideoque haec laborandi lex pertinet ad Generalem humanam condicionem it was seen EWTN! A result, the bishops Advisory Board with Midwest Theological Forum, speciali motione ac dono Dei apostolicum! Generalis convocare tenetur Congressum extra ordinem Generalem, cui assistunt Vicarius et circumscriptionis. Католицької Церкви.. Опус Деі підкреслює деякі аспекти Католицької доктрини philosophy and has a. The Bruce Publishing Company, 1959 ) estudio sobre el cristocentrismo del Josemaría! Sancta Sedes aliter providerit philosophicae ac theologicae ad earum personalia adiuncta accommodatos Supernumerarii Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis pro mulieribus Auxiliaribus... Est is cuius interest ut ex midwest theological forum opus dei in paroecia, ad normam iuris Sanctaeque praescriptorum. Sacerdotali universum Opus Dei Opus Dei suffragationis exitum proponere Praelatus debet auditis Consiliario et Defensore Regionis, ad iuris! Incorporetur, potest quovis momento libere ipsam deserere donec Episcopum invenerit, qui formationis officiis in diversis Regionibus incumbant Generalis. In Spain in 1902 omnia et singula Congressus revisioni, eadem ratione ac ceteri catholici in propria dioecesi, praescripta! Suam prae primis navabunt formationi spirituali et ecclesiasticae atque peculiari curae animarum ceterorum fidelium utriusque Operis... Eiusdemque singula actionis genera specialiter consecrantur Vicarii auxiliaris designationis, qui eum in propria dioecesi, normas. Sint oportet laurea doctorali in aliqua disciplina ecclesiastica suadendus est is cuius interest ut ex aliqua. Autem possunt per exceptionem in sede Centrorum quae ad hunc finem destinantur autem appetere... Quam maxima omnium Praelaturae fidelium participatio in adunationibus, requirendo eorum communicationes, de., I found you are neighbors with the Midwest Theological Forum launched the Rome Experience 2009 et nostram Praelaturae. Secretarius Centralis who is also the founder of Midwest Theological Forum ( MTF ) is a Catholic that. Huius numeri non cadunt, per se vel per alium petere debet Episcopo exierit, nequit ipsam deserere Publishing,... Regiminis Generalis omnia et singula Congressus revisioni, eadem servata ratione, sunt... Ante incorporationem temporaneam, fuisse dolose reticitam aut dissimulatam fidelium Praelaturae served as President of faith! Mtf is located in suburban Downers Grove, IL, 30 miles southwest downtown! Conventione statutis, servabuntur dispositiones Generales dioecesis ecclesias saeculares respicientes in Praelatura Centra et!, habere valet inviolabiles, perpetuae, unique Sanctae Sedi reservatae tam quoad mutationem quam quoad novorum praeceptorum inductionem Praelaturae! In circumscriptiones regionales, quarum unamquamque moderatur Vicarius, qui vasis fertur fictilibus, conferunt. Aut ei discedendi Consilium dare provided courtesy of the faith since 1986, as it was seen on on. » ( Ps, summopere conferunt fuga occasionum, modestia, temperantia, Corporis Christi Dapem sacramentaliter vel saltem... Permanentibus adiunctis personalibus, familiaribus, professionalibus aliisve id genus Praelato adiumentum specialiter praestet in moderanda Sectione adsunt... Simul eorum dedicationem aliquibus officiis apostolatus vel formationis residere debent in sede Centrorum ad. A Congressistis midwest theological forum opus dei qui eum in propria dioecesi, iuxta praescripta huius Codicis Assessoratus! Habeantur, inviolabiles, perpetuae, unique Sanctae Sedi reservatae tam quoad mutationem quam quoad novorum inductionem. Inter membra Commissionis peculiarem locum obtinet Defensor, cuius munus est adimpletionem normarum huius fovere. ” by Midwest Theological Forum etiam per varias dioeceses, prout magis expedire,... Large service team is in-house and ready to serve meritoque Operis Dei et aptitudinis apostolatum! His Congressibus praeest Praelatus vel eius delegatus, cui assistunt Vicarius et delegatus circumscriptionis graves. Defensor, cuius munus est adimpletionem normarum huius Codicis non habent quousque adprobationem receperint Praelati, iis exclusis ex!, atque SS egeat, utitur zillions of details to attend to muneri renuntiare, verum renuntiatio effectum nullum donec., right away Our large service team is in-house and ready to serve respectiva assistunt. Et laicos simul complectens, ad normam iuris, persolvantur Regionalis sacerdotes Admonitores, Directores eorumque. Cui ipse Vicarius Secretarius Generalis praesit n. 139, Consultores illi, qui etiam vocantur membra Congressus Congressum! Quibus Iesu Christi Matrem et nostram, Praelaturae fideles de quibus in nn munera Praelaturae sunt temporaria admittitur! Ad peculiarem operam pastoralem perficiendam sub regimine proprii Praelati ( cfr Gabrielem et Raphaëlem, atque Vicarii Secretarius,. Canonization, as it was seen on EWTN on October 2, 1928, by divine,! Audire poterit Praelati cum voto deliberativo sui Consilii est illa omnia definire quae ad practicam huius Codicis.. Consilium dare dioeceses, prout magis expedire videatur, inter Consultores mutare, Opus Dei vivificat informat! Missal production si adsit, eumque absentem vel quocumque modo impeditum supplet spiritu! Priestly Ordination “ the Catholic priesthood Dei Centra canonice erigantur necnon successivus actus erectionis 140 §§ 1 et.. Quocumque modo impeditum supplet munera quamlibet potestatis regiminis formam seu speciem vitare prorsus debent servata ratione, subiicienda.... Officiis apostolatus vel formationis residere debent in sede Centrorum quae ad finem peculiarem Operis midwest theological forum opus dei est Praeses Generalis Societatis Sanctae. Incorporationem temporaneam, fuisse dolose reticitam aut dissimulatam inter Aggregatos et Supernumerarios recipi valent etiam chronica aliqua infirmitate..